E-Bülten Sözleşme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni
Setur Servis Turistik A.Ş. (“Perisos Turizm”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Perisos Turizm olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Perisos Turizm tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Perisos Turizm ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
 
Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, pasaport ve vize işlemlerinde gerekebilecek kişisel verileriniz; görsel/işitsel verileriniz,
Perisos Turizm’den aldığınız seyahat ile ilgili sair hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz; Seyahat bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın seyahat hizmetlerinizin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,
Ayrıca, belirli bir Perisos Turizm online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Perisos Turizm’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;
 
Seyahat planlamalarınız, rezervasyonlarınız ve kiralamalarınızın gerçekleştirilebilmesi,
Konsolosluklara sunulmak amacıyla vize başvurularınızın yürütülebilmesi,
Seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,
Kimliğinizin teyit edilebilmesi,
İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,
İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi
Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,
Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,
Müşterilerle seyahat avantajları ve aldıkları hizmet ile ilgili iletişime geçilebilmesi,
Şirket bünyesinde yapılan eğitim, organizasyon, duyuru ve kart başvurularının gerçekleştirilebilmesi,
Raporlama ve denetim yapılabilmesi,
Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, müşteri ilişki yönetiminin, raporlamaların yapılabilmesini ve sonraki talep ve organizasyonlarda kullanılabilmesini, kampanya, promosyon ve duyuruların yapılabilmesi, kullanım amaçları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen
dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, seyahat hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5115 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanunu’nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik, 1618 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Perisos Turizm'e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
 
2. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:
 
TÜRSAB,
İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları,
Resmi merciler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
Mahkemeler
Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,
Yetkili temsilci ve acenteler,
Sigorta şirketleri
Havayolları, oteller, kiralama şirketleri,
Perisos Turizm kapsamında sunulan hizmetlerin ifasını teminen anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları
Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, raporlamaların kampanya, promosyon ve duyuruları yapan iş ortakları
dâhil, seyahat hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.
 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Perisos Turizm’in sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.
 
4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
5. Veri Güvenliği
Perisos Turizm, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca Perisos Turizm, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.
 
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi perisosturizm2008@gmail adresine mail atarak veya 0534 835 86 85 numaralı telefondan bize iletebilir, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaları Hakkında Tebliğ’ de bulunan usuller ile başvurabilirsiniz.